Hỗ trợ: 1900.1129

Văn bản

Công văn số 3945/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2018 v/v thuế GTGT
Công văn số 3894/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 11/10/2018 v/v sử dụng quỹ phát triển KHCN
Công văn số 3859/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/10/2018 v/v phương pháp tính thuế GTGT
Công văn số 3853/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/10/2018 v/v phương pháp tính thuế GTGT
Công văn số 3850/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/10/2018 v/v đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Công văn số 3842/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 09/10/2018 v/v thuế GTGT
Công văn số 3830/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 08/10/2018 v/v thuế GTGT
Công văn số 3829/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 08/10/2018 v/v chính sách thuế GTGT
Công văn số 3821/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 08/10/2018 v/v thuế GTGT
Công văn số 3818/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 08/10/2018 v/v thuế GTGT
Công văn số 3979/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2018
Công văn số 4001/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/10/2018
Công văn số 4015/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/10/2018
Công văn số 3979/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2018
Công văn số 3979/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2018
Công văn số 3979/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2018
Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.